តួនាទីរបស់ KHMER NEWS

តួនាទីរបស់ Khmer News

តួនាទីរបស់ Khmer News

Blog Article

ក្នុងការកសាងការយល់ដឹងជាសាធារណៈ Khmer News មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយកសាងការយល់ដឹងជាសាធារណៈ។
តាមរយៈការផ្តល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និងអាចទុកចិត្តបាន Khmer News ជួយសាធារណជនយល់អំពីបញ្ហាសំខាន់ៗដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស។
តាម​រយៈ​ព័ត៌មាន​ដែល​វា​បង្ហាញ​នេះ Khmer News read more ក៏​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​គិត​ពិចារណា លើក​ទឹក​ចិត្ត​ការ​ពិភាក្សា និង​ធ្វើ​សកម្មភាព​វិជ្ជមាន។ ដូចនេះ Khmer News មិនត្រឹមតែជាប្រភពនៃព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាការផ្សព្វផ្សាយនូវសេចក្តីល្អ និងការបង្រួបបង្រួមក្នុងសង្គមផងដែរ។

Report this page